Denne privatlivspolitik udformes af:

Psykolog Tahir Raza Abdullah
CVR: 35236910 – Ydernummer: 719226
www.psykologtahir.dk – psykologtahir@protonmail.com

BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER

Jeg er i forbindelse med psykologisk behandling af dig, som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse bruger og i visse tilfælde videregiver dine personoplysninger.

TYPER AF OPLYSNINGER

Psykolog Tahir Raza Abdullah indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger

FORMÅL

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Behandling af dig i min psykolog praksis
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Afregningsformål
 • Overholdelse af mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger) hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial- of-service-angreb og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

INDSAMLING AF OPLYSNINGER
Personoplysningerne indsamles hovedsageligt direkte fra dig,  hhv. forinden, samt under behandlingen af dig. 

Yderligere forekommer det at oplysningerne indhentes fra andre sundhedspersoner, læger og sygehuse, når dette måtte være relevant, jf. databeskyttelsesforordningen art. 14, stk. 2 (f).  Denne indhentelse vil i øvrigt ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende databeskyttelsesregler, samt specifikke regler for psykologer og sundhedsfaglige institutioner. 

FRIVILLIGHED

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig optimalt.

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af Juli 2016
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

BRUG AF DATABEHANDLERE

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine anvendte databehandlere er pt.: 

Clinic Care (afregningssystem mm)

Proton Mail (sikker krypteret mail)

Proton Mail er beliggende i Schweiz, hvor de også har sine servere beliggende. Der er derfor her tale om en overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland, da transmissionen af personoplysningerne via mailsystemet, varetages af serverne i Schweiz, jf. databeskyttelsesforordningens art. 13, stk. 1 (f). EU-kommissionen har truffet afgørelse om at Schweiz skal anses som et såkaldt ”sikkert land”, der har et effektivt beskyttelsesniveau af personoplysninger. I medfør af databeskyttelsesforordningens art. 45, stk. 1, er brugen af denne udbyder derfor i overensstemmelse med lovgrundlaget og med hjemmel i dette, gøres der brug af denne mail-udbyder. 

OPBEVARING OG SLETTEPOLITIK

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine person- oplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

DINE RETTIGHEDER

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i de indsamlede personoplysninger, retten til at få ændret og berigtiget ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

LOVE OG REGLER

Om journaler:

Autorisationslovens kapitel 6, og Journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

OM SAMTYKKE TIL REGISTRERING AF DATA:

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6,

stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

OM PLIGT TIL AT UNDERRETTE OM FARE:

Sundhedsloven paragraf 41.

OM SKÆRPET UNDERRETNINGSPLIGT NÅR DET GÆLDER BØRN OG UNGES TRIVSEL:

Serviceloven paragraf 153.

OM AT KLAGE OVER MIN BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk 

Min hjemmeside lægger ikke cookies på din computer.

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på:

ADRESSEOPLYSNINGER PÅ KLINIKKEN:

Nordisk Psykolog Praksis ApS
Psykolog Tahir Raza Abdullah

Park Alle 156, st. 

2605 Brøndby

Tlf. 26779676

psykologtahir@protonmail.com